အခန်း(၆)

အသတ်လက္ခဏာသိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၆)


(က)

အတ် (-တ် ) အပ် (-ပ် ) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ခ)

အွတ် ( -ွတ် ) အွပ် ( -ွပ် ) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

စကားလုံးဆက် ကစားကြစို့လား