အခန်း(၃)

ဗဟုသုတသိမှတ်ဖွယ် စကားပုံ ပုံပြင်သင်ကြမယ်


(က)

ဖုန်းပြောခြင်း

(ခ)

ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ

(ဂ)

ပင်ဝါးရုံ (ကဗျာ)

(ဃ)

ကျရာခေါင်းစဉ်ပြောကြမယ်

(င)

နွားအကြောင်း

(စ)

ပြန်လှန်သင်ကြားခြင်း (၁)