အခန်း(၄)

စာဖတ်ခန်းကိုသွားကာရယ် ဗဟုသုတရှာကြမယ်


(က)

ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောကြရအောင်

(ခ)

ယုန်နှင့်လိပ်

(ဂ)

တောသူ့ရွာမို့ (ကဗျာ)

(ဃ)

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

(င)

စာဖတ်ခန်းသွားကြမယ်

(စ)

စဉ်းစားကြည့်ကာရေးကြည့်ပါ

(ဆ)

ပြန်လှန်သင်ကြားခြင်း (၂)